Du Doan Kq Mn Hệ thống điều chỉnh trung ương của RMB so với đô-la Mỹ đã bị giảm bởi 238, chỉ tới 6.7503.

Cập Nhật:2022-07-18 07:54    Lượt Xem:55

Du Doan Kq Mn Hệ thống điều chỉnh trung ương của RMB so với đô-la Mỹ đã bị giảm bởi 238, chỉ tới 6.7503.

The people's Bank of China cho phép Trung Quốc trao đổi trung tâm giao dịch chứng khoán in China thông báo rằng tỉ lệ chính của RMB so với đô-la Mỹ là 6.7503, xuống 238 cơ s ở cơ bản. Description Dừng lại! Du Doan Kq Mn